fbpx
Reforest

Tietoa hiilikompensaatiosta

Mitä hiilijalanjälki tarkoittaa?

Hiilijalanjälki tarkoittaa yrityksen, yksilön, toiminnan tai tuotteen aiheuttamaa kuormitusta ilmastolle. Sitä, paljonko hiilidioksidipäästöjä toiminnasta tai tuotteesta sen elinkaaren aikana aiheutuu. Hiilidioksidipäästöjen merkittävin lähde on fossiiliset polttoaineet (Öljy, maakaasu, turve, kivihiili). Energiasektori (polttoaineiden poltto, tuotanto ja jakelu) tuottaa lähes kolme neljännestä maailman hiilidioksidipäästöistä.

Mitä tarkoittaa hiilikompensointi tai päästökompensointi?

Päästöjen kompensoinnilla tarkoitetaan sitä, että kumotaan omasta toiminnasta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt vähentämällä tai sitomalla omia päästöjä vastaava määrä jossain muualla. Päästökompensaation keinoja on monenlaisia, esimerkiksi suoaluiden ennallistaminen tai metsän kasvattaminen.

Kuinka kompensaatio tapahtuu Reforestin avulla?

Reforest kompensoi yriyksesi päästöt istuttamalla uutta, lisäyksellistä metsää kaupunkien ja kuntien jättömaille. Jokainen metsään istutettu puu tarvitsee hiilidioksidia ilmakehästä voidakseen kasvaa. Metsitys on useiden lähteiden mukaan tehokkain tapa hiilidioksidipäästöjen poistamiseksi.

Kuka istuttaa Reforestin hiilinielut?

Käytämme metsän istuttamiseen yleisesti paikallisia metsänhoitoyhdistyksiä ja alan asiantuntijoita. Kuntien ja kaupunkien osalta usein kunnilla on myös omia asiantuntijoita, joiden kanssa yhteistyössä istutukset suunnitellaan.

Milloin hiilinielu alkaa sitomaan päästöjä?

Metsän hiilensitomiskyky vaihtelee metsän kasvun ja kehitysvaiheen mukaan. Tehokkaimpia hiilensitojia ovat elinvoimaiset ja täystiheät kasvatusmetsät. Paras hiilensidontakyky metsällä on noin ikävuosina 20-50 vuotta.

Miten metsää hoidetaan?

Istutuksen jälkeen ensimmäiset 2-3 vuotta ovat tärkeitä sen kannalta, että metsä lähtee itsenäisesti kasvamaan. Alueella täytyy varmistaa, että esimerkiksi voimakas heinänkasvu ei syö elintilaa taimilta. Tämän jälkeen metsää hoidetaan hyvän metsänhoitotavan suositusten mukaisesti, jotta metsä pysyy elinvoimaisena ja kasvu säilyy optimaalisena.

Mitä saan, kun ostan kompensaatiota?

Ostamalla meiltä kompensaatiota, istutamme puita yrityksenne puolesta valitsemallenne alueelle Suomessa. Alueisiin voit tutustua karttasovelluksessamme. Elinaikanaan hiilinieluun istutetut puut sitovat hiilidioksidia ilmakehästä kompensoimienne päästöjen verran. Tulevaisuudessa tämä uusi metsä lisätään Suomen hiilitaseeseen, jonka laskennasta vastaa Luonnonvarakeskus.

Mitä tarkoittaa lisäyksellinen metsitys?

Lisäisyys tarkoittaa, että päästövähennystä ei olisi tapahtunut ilman päästövähennysprojektia ja projektia ei olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman päästövähennyksestä maksettavaa maksua.

Lisäyksellinen metsitys siis tarkoittaa sitä, että alueelle ei syntyisi metsää ilman meidän panostamme. Tällä tavoin, kun joutomaa muutetaan metsäksi voidaan varmistua siitä että luodaan aidosti uutta hiilinielua.

Toisin sanoen lisäsyys tarkoittaa sitä, että hyvitys tuottaa ylimääräistä elinympäristön tilan parannusta. Toimet jotka olisi tehty jostain toisesta syystä, tai joiden tekemiseen on esimerkiksi lainsäädännöllinen velvoite, eivät tuo lisäisyyttä eivätkä kelpaa hyvitykseksi.

Reforest tekee ainoastaan lisäyksellistä metsitystä. Tällä tavoin varmistutaan että tekemämme metsitys on aidosti konkreettinen ilmastoteko.

Mitä tarkoittaa pysyvä metsitys?

Hiilinielun pysyvyydellä tarkoitetaan sitä, että metsän annetaan kasvaa, eikä sitä tuhota kesken optimaalisen eliniän. Jotta metsä pysyy elinvoimaisena, sitä täytyy hoitaa. Tehokkaimpia hiilensitojia ovat elinvoimaiset ja täystiheät kasvatusmetsät. Paras hiilensidontakyky metsällä on noin ikävuosina 20-50 vuotta.

Kuntien ja kaupunkien kanssa toimittaessa varmistamme, että syntyvää metsää ei tulla tuhoamaan sen optimaalisen hiilensidonta-ajan puitteissa. Sopimusteitse pyritään myöskin varmistamaan, että metsäalueesta huolehditaan hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti. Emme siis istuta uutta metsää esimerkiksi alueille, jotka mahdollisesti kaavoitetaan muuhun käyttöön tulevina vuosina.

On hyvä muistaa, että maankäyttöön liittyvissä projekteissa, kuten metsityksessä, on aina ihmisen toimista riippumaton riski että, istutettu metsä voi esimerkiksi palaa, ja saavutettu ilmastohyöty siten kumoutua.

Onko kompensaatio luotettavaa?

Jotta kompensaatiota kiistattomasti tapahtuisi, on tuotetun päästövähennyksen oltava lisäisyyden ja pysyvyyden lisäksi todellinen ja mitattavissa oleva. Reforestin tekemät metsät ovat aina lisäyksellisiä ja pysyviä. Järjestelmällämme avulla varmistamme sekä metsän että kompensaation todelisuuden ja läpinäkyvyyden. Kuka tahansa voi tarkistaa, että metsä on istutettu sovitusti ja hiilidioksidin sidontaan sekä metsään liittyvät tiedot pitävät paikkansa. Reforestin missiona on tehdä päästöjen kompensoinnista selkeää ja läpinäkyvää, jotta yhä useampi yritys tekisi merkittäviä ja mitattavia toimenpiteitä ilmastomme hyväksi