fbpx

VASTUULLISUUS

Tavoitteellinen vastuullisuusraportointi ottaa tukevampaa jalansijaa menestyvän yrityksen liiketoiminnan edellytyksenä. Vastuullisuutta ei kannata nähdä pelkkänä velvoittavana toimenpiteenä, vaan toimena joka ohjaa omaa toimintaa kohti asetettuja tavoitteita ja luo kilpailuetua. Reforestin avulla säästät yrityksesi resursseja ydinliiketoimintaan ja varmistut että vastuullisuuden mittaaminen ja raportointi tukee yrityksesi tavoitteita.


ASIAKKAAMME LUOTTAVAT MEIHIN


Miten alkuun?

Vastuullisuusraportointi on prosessi, jossa yritys kommunikoi julkisesti toimintansa vaikutuksista ympäristöön, sosiaalisiin näkökohtiin ja taloudelliseen kestävyyteen. Se auttaa yritystä ymmärtämään omaa vastuullisuuttaan ja vastaamaan sidosryhmien odotuksiin.

Yrityksen vastuullisuustyön sekä raportoinnin aloittaminen ja omalle toiminnalle soveltuvan raportoinnin tason määrittäminen koetaan usein haastavaksi. Me aloitamme usein yritysten vastuullisuusraportoinnin johdon työpajalla, jossa ymmärrys ja vaatimukset omaa yritystä kohtaan saadaan kristallisoitua. Lue lisää johdon työpajasta täältä.


ESG kuvaa vastuullisuuden osa-alueet

ENVIRONMENTAL

Ympäristö (environmental) -osio muodostaa kuvan kohdeyhtiön toiminnan vaikutuksista ympäristölle ja miten näitä vaikutuksia on pyritty pienentämään, sekä tunnistaa ympäristöön kohdistuvat riskit.

SOCIAL

Sosiaalisen (Social) vastuun asiat muodostuvat kohdeyhtiön henkilöstöpolitiikasta, tuotevastuusta, asiakkaista ja toimitusketjuista, sekä näihin liittyvistä riskeistä yhtiön liiketoiminnalle.

GOVERNANCE

Hallinnollinen (governance) vastuu kattaa laaja-alaisesti kohdeyhtiön hallinnon prosesseja, hallintoon liittyviä riskejä, sekä niitä yhtiön mekanismeja joilla näitä riskejä pyritään ehkäisemään.


Standardit raportoinnin taustalla

GRI-raportoinnilla tarkoitetaan Global Reporting Initiativen standardien mukaista yritysvastuuraportointia. GRI-raportointistandardisto ohjeistaa mittaamaan ja arvioimaan laajasti oman toiminnan vaikutuksia yksityiskohtaisella tasolla. GRI-standardit tarjoavat hyvän pohjan myös pienempien yritysten vastuullisuuden raportoiniin ja mittaamiseen.

SDG tai Agenda 2030 – Molemmilla tarkoitetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Nämä 17 tavoitetta luovat viitekehyksen, joiden avulla niin valtiot kuin yrityksetkin voivat viestiä ja edistää kestävää kehitystä omalla tahollaan. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat tehneet läpimurron Suomen yrityssektorilla, yhä useampi yritys on ottanut tavoitteet pohjaksi oman kestävän kehityksensä selvittämiseen ja hallintaan.


CSRD

Euroopan Unioni on hyväksynyt Corporate Sustainability Reporting –Direktiivin (CSRD), joka tullaan hyväksymään osaksi Suomen lainsäädäntöä vuonna 2023. Yrityksille tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vastuullisuuden mittaristoista tulee osa yritysten normaalia ja lakisääteistä johtamista ja raportointia.

CSRD raportointivelvoite tulee voimaan porrastetusti vuodesta 2024 alkaen ja suurimmat yritykset velvoitettuja raportoimaan jo 2024 luvuista. Yli 40M€ liikevaihdon yrityksille CSRD –raportointi tulee voimaan vuoden 2025 alusta.

Velvoitteiden lisäksi markkinakysyntä vastuullisuuden raportoinnille ja viestinnälle on huomattavasti lainsäädäntöä edellä – Lainsäätämää velvoittavuutta ei kannata jäädä odottamaan. Monesti esimerkiksi Due dilligence- tai rahoitusprosesseissa vastuullisuuden raportointi on jo välttämätöntä. Myös monet pienemmät yritykset saavat enenevissä määrin kyselyitä vastuullisuudestaan omilta asiakasyrityksiltään. Vastuullisuusraportointi koskee kaikkia sidosryhmiä ja vaatimukset suurille yrityksille näkyvät jo koko alihankintaketjulle, asiakkaille sekä muillekin sidosryhmille.

CSRD -raportointivelvoitteen mukainen vastuullisuusraportointi on monessa yli 40 miljoonan euron liikevaihdon yrityksessä aloitettu 2022 tai 2023. Tällöin yrityksen vastuullisuusraportoinnin periaatteet ja rakenne saadaan valmistettua ennen lain säätämää raportointivelvoitetta.

Yrityksen vastuullisuusraportointi pystytään tekemään tehokkaasti, niin että yrityksen oma aika jää ydinliiketoiminnan hoitamiseen. Usein vastuullisuusraportoinnin mukanaan tuomien asioiden läpikäynnistä on huomattavaa hyötyä myös yrityksen sisäisten prosessien kehittämisessä. Reforestin vastuullisuusraportointipalvelun avulla varmistat että kaikki tarvittavat asiat otetaan raportoinnissa huomioon ja että raportti vastaa tulevaisuuden tarpeita.


LUE MYÖS


KIINNOSTUITKO?

Onko sinun liiketoiminnallasi varaa jäädä tästä junasta?
Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä liiketoimintaasi soveltuvat vastuullisuustoimet