fbpx

Tietoa hiilijalanjäljestä

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki tarkoittaa yrityksen, yksilön, toiminnan tai tuotteen aiheuttamaa kuormitusta ilmastolle. Sitä, paljonko hiilidioksidipäästöjä toiminnasta tai tuotteesta sen elinkaaren aikana aiheutuu. Hiilidioksidipäästöjen merkittävin lähde on fossiiliset polttoaineet (Öljy, maakaasu, turve, kivihiili). Energiasektori (polttoaineiden poltto, tuotanto ja jakelu) tuottaa lähes kolme neljännestä maailman hiilidioksidipäästöistä.Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljen laskennalla voidaan määrittää esimerkiski organisaation, tuotteen, palvelun tai tuotantolinjan ilmastovaikutus. Yrityksen hiilijalanjäljen laskennassa otetaan huomioon siis yritystoiminnasta aiheutuvat päästöt. Reforest tekee hiilijalanjäljen laskentaa GHG (Green House Gas)-protocol raportointistandardin ohjeiden mukaisesti. GHG-protokolla on yleisimmin käytetty hiilijalanjäljen laskennan standardisto.

GHG -Protokolla

The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard – ohjeisto jakaa yrityksen päästöt kolmeen luokkaan (scopeen):

Scope 1 – Organisaation suorat päästöt. Yrityksen omistuksessa oleva omaisuus, johon sisältyy yrityksen oma energiantuotanto ja omien tai hallinnassa olevien ajoneuvojen polttoaineen kulutus.

Scope 2 Organisaation epäsuorat päästöt. Yrityksen ostama sähkö- ja lämpö/viilennys energia.

Scope 3 Ylä- ja alavirta. Scope 3 sisältää lukuisan määrän muita yritystoiminnan päästöjä alihankinnasta aina asiakkaalle asti. Scope 3:en sisältyy muun muassa lentomatkat, jätteet, ostetut kuljetukset, ulkoistetut toiminnot ja työmatkaliikenne. Scope 3 päästöjen määrittäminen on usein työläin vaihe päästöjä mitatessa, mutta monesti juuri nämä päästöt näyttelevät suurta osaa koko organisaation yhteenlasketuista päästöistä.

Työkalut hiilijalanjäljen laskentaan

Reforest käyttää organisaatioiden hiilijalanjäljen määrittämiseen ja raportointiin OneClickLCA -työkalua. OneClickLCA:n avulla pystymme raportoimaan hiilijalanjäljen tarkasti ja visuaalisesti kattavaa ja ajantasaista päästötietokantaa hyödyntäen. Työkalun avulla voidaan raportoida päästölähteitä ISO 14069:n, GHG-protokollan sekä CDP -Standardin mukaisesti.

Päästöjen vähentäminen

Kun yrityksen hiilijalanjälki on laskettu, on tehokkaampaa tunnistaa päästövähennyskohteita. Yrityksen päästövähennyksillä voidaan saavuttaa myös kustannussäästöjä esimerkiksi energiatehokkaampien ratkaisujen muodossa.

Useat yritykset muodostavat hiilitiekarttoja, missä päästöjen tavoitetila ja päästövähennyksiin vaadittavat toimet asetetaan aikajanalle. Hiilitiekartta on konkreettinen osoitus yrityksen tahtotilasta sitotutua jatkuvaan parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen askel kerrallaan.

Raportointi

Hiilijlanjäljen laskennan tulosten raportointi on tärkeää sekä yritykselle itselleen että sen sidosryhmille. Reforestin laskennan tuloksena syntyy GHG-protokollan mukainen raportti yrityksen hiilijalanjäljestä sekä visuaalinen yhteenveto yrityksen tilanteesta. Laskentaa ja raportointia suunniteltaessa on hyvä huomioida yrityksen erityistarpeet, kuten ISO -sertifioinnit tai tavoiteltavat ympäristömerkit.

Kompensointi

Päästöjen kompensoinnilla tarkoitetaan sitä, että kumotaan omasta toiminnasta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt vähentämällä tai sitomalla omia päästöjä vastaava määrä jossain muualla. Päästökompensaation keinoja on monenlaisia, esimerkiksi suoaluiden ennallistaminen tai metsän kasvattaminen.

Reforest tarjoaa kansainvälisesti sertifioituja VCS- ja Gold Standard -kompensaatiohankkeita. Kaikki välittämämme kompensaatioprojektit käyvät läpi laadunvarmistusprosessimme.

Ilmastoteot

Reforest istuttaa uutta lisäyksellistä Suomessa sijaitseville joutomaa-alueille. Elinkaarensa aikana kotimaiseen hiilinieluun istutetut puut sitovat hiilidioksidia ilmakehästä. Tulevaisuudessa nämä uudet metsät lisätään Suomen hiilitaseeseen, jonka laskennasta vastaa Luonnonvarakeskus. Istutettaviin alueisiin voit tutustua karttasovelluksessamme. Palvelulupaukseemme kuuluu, että poistamme yrityksen kompensaatiota vastaavan määrän sertifioituja päästövähennysyksiköitä myös kansainvälisesti sertifioidusta hankkeesta.

Viestintä

Vastuullisuusviestintä on monelle yritykselle vielä hyödyntämätön mahdollisuus. Yrityksen vastuullisuudesta ja toimista ilmaston eteen saa, ja pitää viestiä. Vastuullisuusviestintä on selkeää, avointa ja kutsuu sidosryhmiä keskusteluun. Viestintä tulee suunnitella kohdennetusti eri sidosryhmät huomioiden. Reforest auttaa yrityksiä oikeanlaisen viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.